Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2014)

 • Luận văn đã trình bày cơ sở lý luận về hòa giải ở cơ sở, trong đó đưa ra một số khái niệm, quan điểm về hòa giải ở cơ sở, phân biệt hòa giải ở cơ sở với các loại hình hòa giải khác, đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu quá hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về hòa giải ở cơ sở và có sự liên hệ, so sánh, đối chiếu pháp luật Việt Nam về hòa giải ở cơ sở với hòa giải ở một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, luận văn đi sâu vào đánh giá thực trạng pháp luật, thực trạng tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở tại Thanh Hóa qua các thời kỳ, trong đó đặc biệt tập trung vào những năm gần đây. Từ đó tìm ra những mặt hạn chế, và nguyên nhân còn tồn tại những hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở tại Thanh Hóa. Hòa giải ở cơ sở không còn là xa lạ với...

 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Nga;  Advisor: Nguyễn, Thanh Bình (2014)

 • Thông qua việc hệ thống lý luận và phân tích thực tiễn văn hoá pháp luật của thẩm phán trong tố tụng hành chính nhằm đưa ra giải pháp hình thành và phát triển các giá trị văn hoá của thẩm phán trong tố tụng hành chính. Góp phần cải cách, hoàn thiện nền tư pháp trong sạch vững mạnh, với nét văn hoá tiên tiến, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh (2009)

 • Phân tích các vấn đề về cơ sở lý luận của các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam bao gồm những vấn đề khái quát về tư tưởng nhà nước pháp quyền trong lịch sử; sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền Việt Nam; những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và các nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thực hiện các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong thời gian qua, đề xuất một số biện pháp: phải giữ vững tính chất giai cấp công nhân và tính chất nhân dân, tính chất nhân đạo của Nhà nước; Phát huy các giá trị của nền dân chủ XHCN và đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; Tiến hành đồng bộ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đổi mới hệ thống chính trị; Cần tiếp ...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bình Tuyết;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Luận văn nghiên cứu khái niệm, vai trò, đặc điểm hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện (mục đích hoạt động giám sát; chủ thể thực hiện quyền giám sát; đối tượng thuộc quyền giám sát; nội dung giám sát; hình thức giám sát của HĐND; các biện pháp pháp lý…); phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ 2011- 2016 đến nay, từ đó tìm ra các ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa là đòi hỏi khách quan do yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; từ thực trạng hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay và do yêu cầu nâng cao vai trò quản lý của chính quyền địa phương...

 • Thesis


 • Authors: Lương, Văn Liệu;  Advisor: Lương, Thanh Cường (2014)

 • Đề tài nghiên cứu với mục đích nhằm tìm ra những có sở lý luận và pháp lý xác định vị trí, vai trò quan trọng của thanh tra nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Phân tích thực trạng phòng chống tham nhũng của thanh tra nhà nước, từ đó phát hiện những ưu điểm và hạn chế để kiến nghị những giải pháp hiệu quả phòng chống tham nhũng.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai;  Advisor: Vũ, Trọng Hách (2014)

 • Luận văn làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò, đặc điểm tổ chức chính quyền xã ven đô qua thực tiễn thành phố Việt Trì, đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức chính quyền xã hiện nay. Trong chương một của luận văn đã đưa ra được khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của chính quyền xã ven đô trong bộ máy nhà nước; Tổ chức chính quyền xã qua bốn bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, Hoàn thiện tổ chức chính quyền xã ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong chương hai luận văn đã phân tích đánh giá thực trạng tổ chức chính quyền xã ven đô ở thành phố Việt Trì; Khái quát các điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến tổ chức chính quyền cấp xã ở thành phố Việt Trì. Thực trạng tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp xã, Thực trạng tổ chức Ủy ban nhân d...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lợi;  Advisor: Vũ, Đức Đán (2014)

 • Luận văn đã có sự phân tích, làm rõ vị trí, vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong hệ thống các cơ quan chính quyền nhà nước và trong hệ thống chính quyền địa phương ba cấp ở nước ta. - Làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. - Đã nêu và phân tích được thực trạng về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An với tư cách là một ví dụ minh chứng cho tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời đã nhận xét, đánh giá và chỉ ra được những kết quả tích cực cũng như điểm hạn chế và những nguyên nhân cụ thể. - Đã nêu được một số giải pháp, trong đó có những giải pháp cụ thể mang tính khả thi có thể áp dụng vào thực tế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nói chung và tại Nghệ An nói riêng.