Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2017)

 • Thứ nhất,nghiên cứu, làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; khái niệm, đặc điểm về hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; giới thiệu khái quát về các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam hiện nay; nêu ra các mô hình và cách thức hoạt động các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ ở một số quốc gia trên thế giới và những vấn đề có thể nghiên cứu và vận dụng tại Việt Nam. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các quan hệ xã hội về các tổc hức đại diện tập thể QTG, QLQ tại Việt Nam, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ; làm rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể QTG, QLQ và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.Thứ ba, đưa ra các giải phá...

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê Mai Thanh (2014)

 • Trên cơ sở nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam và Singapore cũng như tổ chức thiết chế trọng tài, luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó tìm ra những bài học và khả năng ứng dụng tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hình thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng trọng tài. Cụ thể luận văn đã có những đóng góp mới sau đây: - Về mặt lý luận: luận văn đã nghiên cứu cách tiếp cận và thể chế hóa các quy định pháp luật về trọng tài thương mại Singapore – một trong quốc gia có tổ chức trọng tài được đánh giá hoạt động hiệu quả nhất hiện nay để từ đó xác định những điểm tương đồng, khác biệt và rút ra kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. - Về mặt thự...

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thuý Hằng;  Advisor: Phạm, Duy Nghĩa (2005)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, khẳng định việc ra đời của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và đẩy mạnh việc thực thi các quy định đó trong điều kiện Việt Nam hiện nay. Tập trung làm (...); Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Tuấn (2003)

 • Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận của việc tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý và kiểm soát của hợp tác xã (HTX); Những quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn thi hành các quy định về địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý và kiểm soát (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Lan Hương (2014)

 • Luận văn đã làm rõ được những vấn đề lý luận pháp luật về giám sát hoạt động sử dụng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Luận văn cũng đã đánh giá được thực trạng pháp luật về giám sát hoạt động sử dụng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Luận văn cũng đã định hướng và đề xuất được một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập trong luật về giám sát hoạt động sử dụng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Được;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị (2005)

 • Trình bày những vấn đề chung về hoạt động môi giới trong thị trường bất động sản, pháp luật về thị trường bất động sản; sự ra đời, đặc trưng và vai trò của hoạt động môi giới đối với việc phát triển của thị trường bất động sản ; Thực trạng pháp luật và thự (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Quỳnh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Am Hiểu (2005)

 • Tìm hiểu những quy định của pháp luật về nhãn hyiêụ hàng hoá ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích và chỉ ra những bất cập, đồng thời nêu một số kiến nghị với hy vọng các quy định pháp luật (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hường, 1988-;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chí, 1937- (2013)

 • Chương 1 : Một số vấn đề lý luận về giới và bình đẳng giới. Chương 2 : Bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động Việt Nam. Chương 3 : Thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi Bộ luật Lao động Việt Nam về bình đẳng giới