Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh (2009)

 • Phân tích các vấn đề về cơ sở lý luận của các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam bao gồm những vấn đề khái quát về tư tưởng nhà nước pháp quyền trong lịch sử; sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền Việt Nam; những đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và các nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thực hiện các nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong thời gian qua, đề xuất một số biện pháp: phải giữ vững tính chất giai cấp công nhân và tính chất nhân dân, tính chất nhân đạo của Nhà nước; Phát huy các giá trị của nền dân chủ XHCN và đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; Tiến hành đồng bộ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đổi mới hệ thống chính trị; Cần tiếp ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn (2012)

 • 139 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan lý luận chung về bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu theo pháp luật nước ngoài. Làm sáng tỏ về mặt lý luận, cơ sở pháp lý, cơ chế thực thi của việc bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Mỹ, Anh, Trung Quốc và Nhật Bản. Nghiên cứu những qu (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • - Luận văn phân tích bản chất pháp lý của pháp luật về quản trị, điều hành NHTMCP ở Việt Nam, xây dựng được khái niệm, đặc điểm của pháp luật về quản trị, điều hành NHTMCP. - Luận văn đánh giá được thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật về quản trị, điều hành NHTMCP Việt Nam. Đồng thời, luận văn đưa ra được những nguyên nhân của thực trạng để làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về quản trị, điều hành NHTMCP ở Việt Nam. - Luận văn xác định những tư tưởng cơ bản để định hướng chung cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về quản trị, điều hành NHTMCP ở Việt Nam. - Luận văn đưa ra một số giải pháp cơ bản và nâng cao nhằm hoàn thiện pháp luật về quản trị, điều hành NHTMCP ở Việt Nam.<...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2011)

 • Trình bày khái niệm chung về hợp đồng dân sự và hợp đồng dân sự có điều kiện. Nghiên cứu các yếu tố của hợp đồng dân sự có điều kiện và hiệu lực của hợp đồng dân sự có điều kiện. Thực trạng pháp luật về hợp đồng dân sự có điều kiện: Thiếu sót lớn nhất của (...)