Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Lê, Hồng Hạnh (2017)

 • Phân tích, đánh giá những quy định pháp luật cơ bản nhất về cổ đông, về vốn và về tổ chức quản lý CTCP ở Việt Nam, chỉ rõ được những nội dung mới, tiến bộ qua từng văn bản luật. Trên cơ sở phân tích thực trạng thi hành các quy định pháp luật về CTCP qua từng giai đoạn, Luận văn cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm thực thi có hiệu quả pháp luật hiện hành về CTCP

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2008)

 • Trình bày những vấn đề lý luận của hợp đồng ủy quyền như: khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của hợp đồng ủy quyền trong nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu, phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khái quát thực tiễn áp dụng (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Trần, Ngọc Liêm (2014)

 • Luận văn đã được những kết quả chủ yếu sau: Thứ nhất, hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về bảo đảm quyền lợi của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế; Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về bảo đảm quyền lợi của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế; trên cơ sở đó chỉ ra tồn tại, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế này trong các quy định hiện hành; Thứ ba, đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền lợi của người nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Nguyễn, Hữu Chí , người hướng dẫn (2012)

 • 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ nói riêng. Phân tích và làm rõ các quy định cũng như thực trạng áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ theo pháp luật hiện hành. Đồng thời xem (...); Electronic Resources