Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Hoàng Thị Kim Quế, Người hướng dẫn (2003)

 • 113 tr.; Luận văn giới thiệu tổng quan về pháp luật bảo về môi trường. Pháp luật Việt Nam về vi phạm hành chính và xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng, xử phạt hành chính và giải pháp cơ bả (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành p (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến; Nguyễn, T. T. T. (2014). Các thể chế của Liên Hợp quốc và vấn đề giải quyết tranh chấp của Việt Nam trên biển Đông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam (2014)

 • Chương 1: “Cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về giải quyết tranh chấp quốc tế thông qua các thể chế của Liên hợp quốc ”. Chương 1 cung cấp một bức tranh cụ thể về lịch sử hình thành LHQ và các quy định củaHCLHHQ, Quy chế TAQT liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, phân tích những thành công và hạn chế của LHQ trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế. Chƣơng 2: “Cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua các thể chế của Liên hợp quốc”. Chƣơng 2 nghiêncứu về quyền hạn, vai trò của các thiết chế LHQ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bao gồm: ĐHĐ, HĐBA, TAQT, đặc biệt là thủ tục hoạt động của từng cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết các tranh chấp quốc tế. Thực tiễn hoạt động tại các cơ quan này, nhất là quá trình thông qua quyết định đối với các vụ việc tranh chấp được t...