Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Thị Thu Hà;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2014)

 • Luận văn đã trình bày cơ sở lý luận về hòa giải ở cơ sở, trong đó đưa ra một số khái niệm, quan điểm về hòa giải ở cơ sở, phân biệt hòa giải ở cơ sở với các loại hình hòa giải khác, đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu quá hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về hòa giải ở cơ sở và có sự liên hệ, so sánh, đối chiếu pháp luật Việt Nam về hòa giải ở cơ sở với hòa giải ở một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, luận văn đi sâu vào đánh giá thực trạng pháp luật, thực trạng tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở tại Thanh Hóa qua các thời kỳ, trong đó đặc biệt tập trung vào những năm gần đây. Từ đó tìm ra những mặt hạn chế, và nguyên nhân còn tồn tại những hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở tại Thanh Hóa. Hòa giải ở cơ sở không còn là xa lạ với...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2012)

 • Tập trung làm rõ mặt lý luận dấu hiệu chống người thi hành công vụ, như khái niệm, vị trí của dấu hiệu trong các quy định của Luật Hình sự với tư cách là dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung (...)

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Bùi, Thị Huyền (2014)

 • Luận văn phân tích một cách toàn diện, sâu sắc các khía cạnh pháp lý về trình tự tố tụng trong việc giải quyết án ly hôn thông qua thực tiễn công tác giải quyết án ly hôn tại Tòa án hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở đó luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết vụ án ly hôn nói riêng và pháp luật tố tụng dân sự nói chung. Và cũng từ những bất cập, tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng trong giải quyết án ly hôn tại Tòa án Hải Phòng tác giả có một số kiến nghị về giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Hải Phòng nói riêng và toàn ngành Tòa án nói chung để có thể đảm bảo quyền lợi của các bên đương sự khi tham gia tố tụng, hạn chế những tồn tại có thể xảy ra trong việc giải quyết án ly hôn tại ...

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuyên;  Advisor: Đỗ, Ngọc Quang (2005)

 • Nghiên cứu quy định chung về các tội phạm tham nhũng, các biện pháp phòng ngừa đối với loại tội phạm này. Phân tích, đánh giá thực trạng tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2004 qua các báo cáo tổng kết và các bảng số liệu về các tội phạm (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Giang;  Advisor: Nguyễn, Duy Sơn (2014)

 • Luận văn đã phân tích và chỉ ra được những giá trị tiến bộ trong pháp luật Hôn nhân và gia đình mà trọng tâm là Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 từ góc độ bình đẳng giới và những hạn chế trong việc bảo đảm bình đẳng giới trong các quy định của pháp luật Hôn nhân và gia đình hiện hành. Cụ thể: Pháp luật HN&GĐ Việt Nam đã thể hiện rõ nét quan điểm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, bảo vệ và thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ trong mối quan hệ với nam giới trong lĩnh vực HN&GĐ - lĩnh vực vốn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những định kiến giới gây bất bình đẳng đối với phụ nữ trên thực tế. Nhiều giá trị tiến bộ mới trên tinh thần bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền của phụ nữ được Luật HN&GĐ quy định như: pháp luật không cấm những người đồng tính kết hôn, quy định về chế độ tài sản chu...

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Lương;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2014)

 • Về mặt lý luận: Đề cập tới mối quan hệ giữa Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị Việt Nam nhằm tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Về mặt thực tiễn: Luận văn đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị Việt Nam, từ đó nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy hơn nữa tinh thần và quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Kiều Dâng;  Advisor: Vũ, Công Giao (2014)

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn là: Làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng, chống tham nhũng. Đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, chỉ ra những bất cập, tồn tại của pháp luật, thực tiễn hoạt động, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Với mục đích nói trên, Luận văn có nhiệm vụ: + Phân tích làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng. + Phân tích đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. + Đề xuất một số giải pháp cụ thể hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. L...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoài Phương;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2014)

 • Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vấn vấn đề đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân nói chung và tại TAND thành phố Hà Nội nói riêng; phân tích thực trạng về đảm bảo quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình tại TAND thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra những yêu cầu, mục tiêu và giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc tăng cường bảo đảm quyền công dân trong hoạt động xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình tại Việt Nam nói chung và tại TAND thành ph...