LAW - Master Theses : [3067]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 3067
 • 00050008887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thúy Vân (2017)

 • , Luận văn đã phân tích và làm rõ các vấn đề: - Một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự như: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự. - Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Phân tích một số quan điểm, giải pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo Luật tố tụng hình sự trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050008885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tú An (2017)

 • Luận văn đã nêu lên một số vấn đề lý luận về quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. Trong quá trình áp dụng vào thực tiễn ở tỉnh Hà Tĩnh đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập như cơ quan tiến hành tố tụng chưa nhận thức đúng về vai trò của quyền bào chữa; đội ngũ người bào chữa trên địa bàn Hà Tĩnh cũng hạn chế về số lượng, bên cạnh đó là khó khăn đến từ chính những bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi do hạn chế về tâm sinh lý, cũng như hiểu biết về pháp luật. Từ những hạn chế đó luận văn đã chỉ ra những nguyên nhân gây ra những hạn chế, vướng mắc trên, từ đó đề đưa ra những phương hướng để hoàn thiện quyền bào chữa đáp ứng yêu cầu của Cải cách tư pháp và yêu cầu hộ...

 • 00050008884.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Tâm (2017)

 • Luận văn đưa ra cái nhìn tổng thể về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thêm vào đó, luận văn phân tích những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam thông qua việc làm rõ thực trạng về những đảm bảo pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật Việt Nam, luận văn chỉ ra những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực này, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

 • 00050008883.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thành (2017)

 • Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND). Nêu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra; kết quả áp dụng các quy định này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 05 năm (2012 - 2016); những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra thuộc lực lượng CSND; đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng các q...

 • 00050008881.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2017)

 • - Đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện thực sự hiệu lực, hiệu quả. - Luận văn đã đánh giá trung thực thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, năm 2017 để từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân nói chung và Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng. - Luận văn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhi...

 • 00050008879.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Hưng;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về án treo, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong qúa trình thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, giai đoạn 05 năm (2011 - 2016) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.

 • 00050008876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Nữ Ngọc Diệp (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 6 năm (2011 – 2016), từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế bất cập trong các quy định của BLHS, trong việc áp dụng trong thực tiễn và các nguyên nhân cơ bản. Đồng thời đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ở khía cạnh lập pháp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

 • 00050008874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Anh (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ về vấn đề thừa kế theo pháp luật hiện hành. Thừa kế theo pháp luật không phải là đề tài mới nhưng với sự thay đổi từng ngày từng giờ của các quan hệ xã hội, quan hệ tài sản đòi hỏi phải có những quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh. Hiện nay, Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực, nhiều quy định mới đã được điều chỉnh, kể cả về thời hiệu thừa kế đã được nâng lên, những quy định về di chúc….

 • 00050008873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2017)

 • - Những nghiên cứ trong Luận văn đã hình thành cơ sở lý luận về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trong Luật hình sự Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức lý luận cho việc xác định những vấn đề cơ bản về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không. - Nêu, phân tích, đánh giá chuyên sâu và có hệ thống thực trạng pháp luật Việt Nam về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành các quy định nói trên. - Đề xuất hệ thống các giải pháp khả thi nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không.

 • 00050008872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm soát cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên cơ sở đó đánh giá toàn diện các quy định pháp luật về kiểm soát hoạt động cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay thông qua thực tiễn thực hiện. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát hoạt động cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

 • 00050008871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Huy Từ (2017)

 • - Nêu và phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về địa vị pháp lý của luật sư nước ngoài dưới góc độ so sánh với pháp luật quốc tế và pháp luật của 3 nước là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Xingapo. - Trình bày cơ chế quản lý, thực thi của cơ quan chức năng trong quá trình quản lý luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Đưa ra một số khuyến nghị giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao công tác quản lý đối với luật sư nước ngoài.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 3067

LAW - Master Theses : [3067]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 3067
 • 00050008887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thúy Vân (2017)

 • , Luận văn đã phân tích và làm rõ các vấn đề: - Một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự như: khái niệm, nội dung, ý nghĩa của bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong Luật tố tụng hình sự. - Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. - Phân tích một số quan điểm, giải pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân theo Luật tố tụng hình sự trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050008885.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tú An (2017)

 • Luận văn đã nêu lên một số vấn đề lý luận về quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. Trong quá trình áp dụng vào thực tiễn ở tỉnh Hà Tĩnh đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập như cơ quan tiến hành tố tụng chưa nhận thức đúng về vai trò của quyền bào chữa; đội ngũ người bào chữa trên địa bàn Hà Tĩnh cũng hạn chế về số lượng, bên cạnh đó là khó khăn đến từ chính những bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi do hạn chế về tâm sinh lý, cũng như hiểu biết về pháp luật. Từ những hạn chế đó luận văn đã chỉ ra những nguyên nhân gây ra những hạn chế, vướng mắc trên, từ đó đề đưa ra những phương hướng để hoàn thiện quyền bào chữa đáp ứng yêu cầu của Cải cách tư pháp và yêu cầu hộ...

 • 00050008884.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Tâm (2017)

 • Luận văn đưa ra cái nhìn tổng thể về tự do tín ngưỡng, tôn giáo; những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tiêu chuẩn quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Thêm vào đó, luận văn phân tích những quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam thông qua việc làm rõ thực trạng về những đảm bảo pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật Việt Nam, luận văn chỉ ra những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực này, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả những bảo đảm pháp lý về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

 • 00050008883.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Thành (2017)

 • Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân (CSND). Nêu và phân tích các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong cơ quan điều tra; kết quả áp dụng các quy định này trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 05 năm (2012 - 2016); những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Cơ quan điều tra thuộc lực lượng CSND; đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng các q...

 • 00050008881.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2017)

 • - Đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện thực sự hiệu lực, hiệu quả. - Luận văn đã đánh giá trung thực thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, năm 2017 để từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân nói chung và Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng. - Luận văn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhi...

 • 00050008879.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Văn Hưng;  Advisor: Lê, Văn Cảm (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về án treo, đưa ra các điểm hạn chế vướng mắc trong qúa trình thực hiện các quy định của pháp luật đồng thời phân tích các nguyên nhân, điều kiện, giai đoạn 05 năm (2011 - 2016) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.

 • 00050008876.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Nữ Ngọc Diệp (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong 6 năm (2011 – 2016), từ đó rút ra được những tồn tại, hạn chế bất cập trong các quy định của BLHS, trong việc áp dụng trong thực tiễn và các nguyên nhân cơ bản. Đồng thời đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ở khía cạnh lập pháp và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

 • 00050008874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Anh (2017)

 • Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện, đầy đủ về vấn đề thừa kế theo pháp luật hiện hành. Thừa kế theo pháp luật không phải là đề tài mới nhưng với sự thay đổi từng ngày từng giờ của các quan hệ xã hội, quan hệ tài sản đòi hỏi phải có những quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh. Hiện nay, Bộ luật dân sự 2015 đã có hiệu lực, nhiều quy định mới đã được điều chỉnh, kể cả về thời hiệu thừa kế đã được nâng lên, những quy định về di chúc….

 • 00050008873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2017)

 • - Những nghiên cứ trong Luận văn đã hình thành cơ sở lý luận về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trong Luật hình sự Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức lý luận cho việc xác định những vấn đề cơ bản về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không. - Nêu, phân tích, đánh giá chuyên sâu và có hệ thống thực trạng pháp luật Việt Nam về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành các quy định nói trên. - Đề xuất hệ thống các giải pháp khả thi nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không.

 • 00050008872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang (2017)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kiểm soát cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần trên cơ sở đó đánh giá toàn diện các quy định pháp luật về kiểm soát hoạt động cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay thông qua thực tiễn thực hiện. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát hoạt động cho vay bằng thế chấp tài sản tại các ngân hàng thương mại cổ phần.

 • 00050008871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Huy Từ (2017)

 • - Nêu và phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về địa vị pháp lý của luật sư nước ngoài dưới góc độ so sánh với pháp luật quốc tế và pháp luật của 3 nước là Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Xingapo. - Trình bày cơ chế quản lý, thực thi của cơ quan chức năng trong quá trình quản lý luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Đưa ra một số khuyến nghị giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao công tác quản lý đối với luật sư nước ngoài.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 3067