Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Tiến Dũng (2017)

 • - Mô tả rõ ràng hiện trạng sử đất và hiện trạng ngập lụt tại khu vực nghiên cứu; - Nghiên cứu đã sử dụng mô hình MIKE 11, MIKE 21 FM để đánh giá mức độ ngập và công cụ ArcGIS 10.1 để trình bày, biểu diễn về mặt không gian các kết quả tính toán từ mô hình thủy động lực giúp đánh giá các tác động của ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp cho các huyện ven biển tỉnh Nghệ An trong bối cảnh BĐKH. - Kết quả cho thấy, nguy cơ ngập lụt tại các huyện ven biển Nghệ An ngày càng gia tăng nghiêm trọng đối với cả trường hợp lũ 1%. Các địa bàn ngập nghiêm trọng nhất là Thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc. - Đề xuất được các giải pháp sơ bộ để ứng phó với ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện BĐKH cho các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bằng (2017)

 • - Luận văn đã đáp ứng được mục tiêu là xây dựng được một công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với biến đổi khí hậu, nguy cơ ngập do nước biển dâng cho đối tượng đất Nông nghiệp huyện Giao Thủy của tỉnh Nam Định với các năm dự tính là 2020, 2030, 2040 và 2050. - Xây dựng được hệ thống dữ liệu để tổng hợp và tính toán tích hợp thành một phần mềm với các giá trị định lượng và các hình ảnh bản đồ một cách trực quan nhất, nhằm hỗ trợ người dùng một cách tối đa trong việc ra các quyết định ứng phó nước biển dâng và biến đổi khí hậu. - Công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với nước biển dâng bước đầu có thể hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, chính quyền tỉnh Nam Định nói chung và huyện Giao Thủy nói riêng trong việc ra các quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất Nông ngh...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Khánh Hà (2017)

 • (1) Xác định các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Toàn huyện hiện có 08 loại hình sử dụng đất chính với 19 kiểu sử dụng đất có vai trò quyết định đối với phát triển nông nghiệp và có khả năng phát triển bền vững, trong đó đất sản xuất nông nghiệp có 17 kiểu sử dụng đất; đất lâm nghiệp có 01 kiểu sử dụng đất; đất nuôi trồng thủy sản có 01 kiểu sử dụng đất. (2) Đánh giá được tính bền vững các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình theo nguyên tắc đánh giá đất của FAO áp dụng tại Việt Nam. * Bền vững về kinh tế: - Đối với tiểu vùng 1 có 5 loại hình sử dụng đất với 8 kiểu sử dụng đất, trong đó LUT trồng rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất vùng có GTSX đạt 96.400,00 ngàn đồng/ha, TNHH đạt 71.900 ngàn đồng/ha, CPT...