Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh (2017)

 • - Kinh tế: Phát triển bền vững và không ngừng nâng cao thu nhập cho các nông hộ nhỏ lẻ, điều kiện vốn hạn chế. Nâng cao nhận thức của người trồng rau về vai trò và tính cấp thiết của việc áp dụng hệ thống PGS trong sản xuất. Góp phần nâng cao uy tín về nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như Quốc tế. - Xã hội: Góp phần đảm bảo sinh kế cho các nông hộ, duy trì được nguồn giống rau đặc sản tại các vùng trồng rau lâu đời. Thiết lập được mối liên kết giữa các tổ chức của những nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn của từng gia đình, nâng cao sức khỏe cộng đồng đẩy lùi những dịch bệnh do mất an toàn vệ sinh thực phẩm gây ra. Giảm bớt gá...

 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Thanh Lan (2017)

 • Các bên liên quan chính trong xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn bao gồm người dân địa phương, Ban lập và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp xã, tổ theo dõi và giám sát hoạt động REDD+, tổ giải đáp thắc mắc khiếu nại, thúc đẩy viên cấp cơ sở và cán bộ Ban quản lý Chương trình UN-REDD Bắc Kạn. Các bên liên quan có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương. 2. Mức độ tham gia của các bên liên quan trong xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ xã Mỹ Phương được đánh giá ở mức khá đầy đủ và hiệu quả. Tuy vậy, các nguyên tắc tham vấn có hiệu quả và đầy đủ các bên liên quan theo yêu cầu của Chương trình UN-REDD và UNFCC chưa được tuân thủ chặt chẽ. 3. Mức độ tham gia của các bên l...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân (2017)

 • (1) Luận văn đã hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ trong dự án cấp nước và vệ sinh môi trường, bao gồm: - Khái niệm vai trò giới của phụ nữ, khái niệm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn. Tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn dựa trên 3 tiêu chí: kinh tế-kỹ thuật, xã hội và môi trường. Từ đó cho thấy mối quan hệ giữa vai trò của phụ nữ với tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn. - Làm rõ các lý thuyết tiếp cận khi phân tích các vấn đề liên quan đến giới và phụ nữ: Phụ nữ trong phát triển (WID), Giới và Phát triển (GAD), Lý thuyết tiếp cận có sự tham gia. - Phân tích các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về các vấn đề liên quan đến giới, sự tham gia và vai trò của phụ nữ đặc biệt là sự tham gia và ...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuân (2017)

 • - Phân tích được hiện trạng đa dạng sinh học khu vực sông Mã thuộc các nhóm thực vật nổi, thực vật bậc cao, động vật nổi, thân mềm, giáp xác, cá và phân tích về đa dạng hệ sinh thái ở nước đặc trưng tại khu vực nghiên cứu. - Phân tích được hiện trạng nuôi trồng thủy sản. - Kết quả đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, khai thác và nuôi trồng thủy sản từ năm 2010 - 2015: Đa dạng sinh học ở khu vực chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn có xu hướng giảm cả về số lượng loài và mật độ cá thể. Ngoài ra, các tai biến thiên nhiên như lũ quét, lũ lụt, hạn hán cũng ảnh hưởng cục bộ đến đa dạng sinh học sông Mã. - Đề xuất được các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học của sông Mã thích ứng với biến đổi khí hậu.

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Tiến Dũng (2017)

 • - Mô tả rõ ràng hiện trạng sử đất và hiện trạng ngập lụt tại khu vực nghiên cứu; - Nghiên cứu đã sử dụng mô hình MIKE 11, MIKE 21 FM để đánh giá mức độ ngập và công cụ ArcGIS 10.1 để trình bày, biểu diễn về mặt không gian các kết quả tính toán từ mô hình thủy động lực giúp đánh giá các tác động của ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp cho các huyện ven biển tỉnh Nghệ An trong bối cảnh BĐKH. - Kết quả cho thấy, nguy cơ ngập lụt tại các huyện ven biển Nghệ An ngày càng gia tăng nghiêm trọng đối với cả trường hợp lũ 1%. Các địa bàn ngập nghiêm trọng nhất là Thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc. - Đề xuất được các giải pháp sơ bộ để ứng phó với ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện BĐKH cho các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An.