Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân (2017)

 • (1) Luận văn đã hệ thống hóa và phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của phụ nữ trong dự án cấp nước và vệ sinh môi trường, bao gồm: - Khái niệm vai trò giới của phụ nữ, khái niệm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn. Tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn dựa trên 3 tiêu chí: kinh tế-kỹ thuật, xã hội và môi trường. Từ đó cho thấy mối quan hệ giữa vai trò của phụ nữ với tính bền vững của dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn. - Làm rõ các lý thuyết tiếp cận khi phân tích các vấn đề liên quan đến giới và phụ nữ: Phụ nữ trong phát triển (WID), Giới và Phát triển (GAD), Lý thuyết tiếp cận có sự tham gia. - Phân tích các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về các vấn đề liên quan đến giới, sự tham gia và vai trò của phụ nữ đặc biệt là sự tham gia và ...

 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuân (2017)

 • - Phân tích được hiện trạng đa dạng sinh học khu vực sông Mã thuộc các nhóm thực vật nổi, thực vật bậc cao, động vật nổi, thân mềm, giáp xác, cá và phân tích về đa dạng hệ sinh thái ở nước đặc trưng tại khu vực nghiên cứu. - Phân tích được hiện trạng nuôi trồng thủy sản. - Kết quả đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, khai thác và nuôi trồng thủy sản từ năm 2010 - 2015: Đa dạng sinh học ở khu vực chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn có xu hướng giảm cả về số lượng loài và mật độ cá thể. Ngoài ra, các tai biến thiên nhiên như lũ quét, lũ lụt, hạn hán cũng ảnh hưởng cục bộ đến đa dạng sinh học sông Mã. - Đề xuất được các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học của sông Mã thích ứng với biến đổi khí hậu.

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Tiến Dũng (2017)

 • - Mô tả rõ ràng hiện trạng sử đất và hiện trạng ngập lụt tại khu vực nghiên cứu; - Nghiên cứu đã sử dụng mô hình MIKE 11, MIKE 21 FM để đánh giá mức độ ngập và công cụ ArcGIS 10.1 để trình bày, biểu diễn về mặt không gian các kết quả tính toán từ mô hình thủy động lực giúp đánh giá các tác động của ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp cho các huyện ven biển tỉnh Nghệ An trong bối cảnh BĐKH. - Kết quả cho thấy, nguy cơ ngập lụt tại các huyện ven biển Nghệ An ngày càng gia tăng nghiêm trọng đối với cả trường hợp lũ 1%. Các địa bàn ngập nghiêm trọng nhất là Thành phố Vinh và các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc. - Đề xuất được các giải pháp sơ bộ để ứng phó với ngập lụt đến sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện BĐKH cho các huyện ven biển của tỉnh Nghệ An.

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Việt Đức (2017)

 • (1) Lý do chọn đề tài: Việt Nam có một bờ biển dài và hầu hết diện tích đất nông nghiệp đều nằm ở đồng bằng ven biển, các khu vực này được cảnh báo là có nguy cơ cao về các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu như ngập lụt, nhiễm mặn, xói mòn, rửa trôi, hạn hán... Những hiện tượng cực đoan này đều là mối đe dọa to lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, việc nghiên cứu đánh giá vùng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn có liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ sản xuất nông nghiệp là một nhiệm vụ có tính cấp thiết cao. Do đó, học viên lựa chọn đề tài “Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn phía nam đồng bằng sông Hồng liên quan đến biến đổi khí hậu phục vụ phát triển nông nghiệp” nhằm đánh giá, dự tính diễn biến xâm nhập mặn tại khu vực phía...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bằng (2017)

 • - Luận văn đã đáp ứng được mục tiêu là xây dựng được một công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với biến đổi khí hậu, nguy cơ ngập do nước biển dâng cho đối tượng đất Nông nghiệp huyện Giao Thủy của tỉnh Nam Định với các năm dự tính là 2020, 2030, 2040 và 2050. - Xây dựng được hệ thống dữ liệu để tổng hợp và tính toán tích hợp thành một phần mềm với các giá trị định lượng và các hình ảnh bản đồ một cách trực quan nhất, nhằm hỗ trợ người dùng một cách tối đa trong việc ra các quyết định ứng phó nước biển dâng và biến đổi khí hậu. - Công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với nước biển dâng bước đầu có thể hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, chính quyền tỉnh Nam Định nói chung và huyện Giao Thủy nói riêng trong việc ra các quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất Nông ngh...