Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Anh Tuân (2017)

  • - Phân tích được hiện trạng đa dạng sinh học khu vực sông Mã thuộc các nhóm thực vật nổi, thực vật bậc cao, động vật nổi, thân mềm, giáp xác, cá và phân tích về đa dạng hệ sinh thái ở nước đặc trưng tại khu vực nghiên cứu. - Phân tích được hiện trạng nuôi trồng thủy sản. - Kết quả đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, khai thác và nuôi trồng thủy sản từ năm 2010 - 2015: Đa dạng sinh học ở khu vực chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn có xu hướng giảm cả về số lượng loài và mật độ cá thể. Ngoài ra, các tai biến thiên nhiên như lũ quét, lũ lụt, hạn hán cũng ảnh hưởng cục bộ đến đa dạng sinh học sông Mã. - Đề xuất được các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học của sông Mã thích ứng với biến đổi khí hậu.