Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Chí Hiếu (2017)

  • Luận văn đã đề cập đến vấn đề chứng nhận sản xuất cà phê bền vững trong ngành cà phê hiện nay, đã hệ thống hóa lại các loại chứng nhận sản xuất cà phê bền vững quốc tế đang phổ biến hiện nay, quy mô, thực trạng áp dụng. Đồng thời cung cấp những thông tin cụ thể về chứng nhận cà phê Thương mại công bằng, một trong những chứng nhận quốc tế đang có xu hướng phát triển nhanh hiện nay như các nguyên tắc, tiêu chuẩn chung của các tổ chức về Thương mại công bằng, các tiêu chuẩn cho các nhà sản xuất nhỏ, các hợp tác xã để trở thành nhà sản xuất cà phê Thương mại công bằng. Từ các tiêu chuẩn, cách tiếp cận của Thương mại công bằng, trong luận văn đã đánh giá, lựa chọn một số tiêu chí để đánh giá tính bền vững trong sản xuất cà phê Thương mại công bằng theo ba trụ cột của phát triển bền vững...