Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: - (2017)

  • - Tính bền vững về mặt kinh tế: Khi áp dụng bộ tiêu chí SRP vào cánh đồng Viên An, Viên Nội cho thấy hiệu quả kinh tế cao, năng suất cao hơn so với gieo trồng, canh tác lúa theo lối truyền thống. Tăng năng suất, giảm chi phí dẫn tới thu nhập của người nông dân tăng hơn so với phương pháp canh tác kiểu truyền thống. - Tính bền vững về mặt môi trường: Việc quản lý nước tưới tiêu phù hợp đã làm giảm lượng phát thải khí nhà kính. Để nước khô giữa vụ một lần làm giảm phát thải khí CH4 khoảng 40% và nếu để khô khoảng 2 lần khí CH4 giảm 48% so với ruộng lúa ngập liên tục. - Tính bền vững về mặt xã hội: Áp dụng bộ tiêu chí ở hai xã nghiên cứu đã giúp người dân tăng thu nhập, góp phần trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đồng thời giúp người nông dân có nhận thức hơn trong vấn đề sức khỏe ...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Lê Hà Phương (2017)

  • “Nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu đến năng suất lúa tại tỉnh Quảng Bình” nhằm tính toán, phân tích, làm rõ các ảnh hưởng của khí hậu đến năng suất lúa trong hiện tại và tương lai. Qua đó đề xuất các giải pháp thích ứng, góp phần khắc phục khó khăn do tác động tiềm tàng của BĐKH gây ra và thúc đẩy sản xuất nâng cao năng suất lúa trên địa bàn tỉnh.