Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thanh Bằng (2017)

  • - Luận văn đã đáp ứng được mục tiêu là xây dựng được một công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với biến đổi khí hậu, nguy cơ ngập do nước biển dâng cho đối tượng đất Nông nghiệp huyện Giao Thủy của tỉnh Nam Định với các năm dự tính là 2020, 2030, 2040 và 2050. - Xây dựng được hệ thống dữ liệu để tổng hợp và tính toán tích hợp thành một phần mềm với các giá trị định lượng và các hình ảnh bản đồ một cách trực quan nhất, nhằm hỗ trợ người dùng một cách tối đa trong việc ra các quyết định ứng phó nước biển dâng và biến đổi khí hậu. - Công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó với nước biển dâng bước đầu có thể hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách, chính quyền tỉnh Nam Định nói chung và huyện Giao Thủy nói riêng trong việc ra các quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất Nông ngh...