SGS - Master Theses : [74]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74
 • 01050003923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp (2018)

 • Kết quả Luận văn đã: - Đã nghiên cứu và nắm bắt được phương pháp hiệu chỉnh sai số theo khoảng phân vị (Quantile mapping). - Đã thực hiện được hiệu chỉnh nhiệt độ và số ngày nắng nóng thời kỳ cơ sở (1986-2005) đối với kết quả một số mô hình chi tiết hóa động lực đã và đang được áp dụng trong nghiên cứu biến đổi khí hâu, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam. - Đã dự tính và đưa ra nhận định về mức độ biến đổi số ngày nắng nóng của từng phương án mô hình cho các thời kỳ cho các giai đoạn khác nhau của thế kỷ 21 so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) theo kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5. - Đã dự tính và đưa ra nhận định b...

 • 01050003922.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Sơn;  Advisor: Nguyễn, Đức Ngữ (2018)

 • Nông dân chiểm phần lớn dân số của nước ta 68,2% ( hơn 60 triệu người) đang là những người chủ đạo trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, là những ngành nghề chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu.Với truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, giai cấp nông dân đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là cư dân nông thôn. Tuy nhiên, trên địa bàn nông thôn so với thành thị, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân còn thấp trình độ dân trí hạn chế, ít được đào tạo và tiếp cận các phương tiện truyền thông dẫn tới những nhận thức chung và nhận thức về biến dổi khí hậu nói riêng gặp rất nhiều ...

 • 01050003920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2018)

 • Bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững trong sử dụng tài nguyên nước hồ Suối Hai được xây dựng dựa trên các hợp phần: (1) Tài nguyên nước (Cấp nước, Nhu cầu sử dụng nước); (2) Tính bền vững về sức khỏe sinh thái (Áp lực do sử dụng nước, Chất lượng nước, Biến động sản lượng thủy sản); (3) Tính bền vững về hạ tầng (Khả năng cấp nước cho các lĩnh vực sử dụng nước, Tình trạng đường dẫn nước và cống nước, Xử lý nước thải); và (4) Tính bền vững về năng lực (Tài chính, Giáo dục, Đào tạo, Quản lý). Kết quả nghiên cứu cho thấy tính bền vững trong sử dụng tài nguyên nước hồ Suối Hai ở mức trung bình, trong đó tính bền vững về khía cạnh môi trường ở mức thấp liên quan đến nguồn thải từ hoạt động trồ...

 • 01050003919.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2018)

 • Bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững của nghề miến dong Minh Hồng được xây dựng dựa trên 5 chiều cạnh (quá trình sản xuất; quản lý, tiêu thụ sản phẩm; kinh tế, xã hội và môi trường) và 40 tiêu chí. Các tiêu chí được lượng hóa theo thang đo 0 -1, trong đó giá trị 0 thể hiện mức kém bền vững và giá trị 1 thể hiện mức rất bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính bền vững về kinh tế của sản xuất miến dong Minh Hồng ở mức cao 0,87-1 thể hiện hiệu quả kinh tế của nghề này đem lại khá ổn định. Tuy nhiên, tính bền vững về xã hội và môi trường tương đối trung bình. Một số yếu tố tác động đến tính bền vững của nghề miến dong khu vực nghiên cứu bao gồm: liên kết giữa cơ sở sản xuất với nguồn ngu...

 • 01050003918.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hữu Huấn;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2017)

 • - Đã nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và rủi ro do lũ lụt trên thế giới và Việt Nam. Từ việc phân tích những nghiên cứu liên quan đã có thì trong nghiên cứu này thì luận văn đã nghiên cứu phương pháp đánh giá tổn thương và rủi ro do lũ lụt. - Luận văn đã nghiên cứu được các cơ sở, điều kiện sử dụng của bộ mô hình MIKE đó là mô hình thủy văn Mike Nam, mô hình thủy lực Mike 11; mô hình thủy động lực Mike 21 và mô phỏng ngập lụt bằng mô hình Mike 21 để xây dựng bản đồ ngập lụt; Đồng thời đã xây dựng được các bản đồ ngập lụt ứng với các kịch bản. - Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương được áp dung bằng phương pháp tính chỉ số dựa vào các tiêu chí như: Độ phơi bày, độ nhạy, khả năng...

 • 01050003896.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Tuấn Linh;  Advisor: Nguyễn, Đức Ngữ (2017)

 • Kết quả phân tích xu thế biến đổi của một số yếu tố khí tượng chính: nhiệt độ, lượng mưa và lượng bốc hơi trong thời kỳ 1980 – 2016 cho thấy: yếu tố nhiệt và lượng bốc hơi có xu thế biến đổi khá đồng nhất, đó là xu hướng tăng nhiệt độ trung bình và giảm tổng lượng bốc hơi năm ghi nhận được ở các trạm khí tượng: trạm An Khê, trạm Ayunpa và trạm Pleiku. Trong khi đó, yếu tố lượng mưa có diễn biến khác nhau ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là xu thế tăng lượng mưa TB năm tại trạm An Khê và xu thế giảm lượng mưa trung bình năm tại trạm Ayunpa và trạm Pleiku. Xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng nói trên là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến khô h...

 • 01050003878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Sỹ Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2018)

 • - Tổng quan các mô hình khảo sát biến động tài nguyên nước và lựa chọn mô hình Nam làm công cụ chính khảo sát các kịch bản biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải. Tiến hành hiệu chỉnh và kiểm định mô hình Nam với chỉ số Nash đạt trên 70%. - So sánh cùng một thời kỳ, với kịch bản RCP4.5 dòng chảy lớn hơn so với kịch bản RCP8.5, đặc biệt là từ giai đoạn 2046 – 2065 - Mùa lũ xảy ra muộn hơn so với thời kỳ nền trong cả hai kịch bản (bắt đầu từ tháng X đến tháng XII). Tổng lượng dòng chảy năm trên lưu vực sông có sự biến động không đồng đều qua 2 kịch bản - Dòng chảy mùa kiệt có xu thế giảm dần ở cả 2 kịch bản nhưng đối với kịch RCP4.5 thời kỳ 2080 – 2099 có...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74

SGS - Master Theses : [74]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74
 • 01050003923.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp (2018)

 • Kết quả Luận văn đã: - Đã nghiên cứu và nắm bắt được phương pháp hiệu chỉnh sai số theo khoảng phân vị (Quantile mapping). - Đã thực hiện được hiệu chỉnh nhiệt độ và số ngày nắng nóng thời kỳ cơ sở (1986-2005) đối với kết quả một số mô hình chi tiết hóa động lực đã và đang được áp dụng trong nghiên cứu biến đổi khí hâu, xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam. - Đã dự tính và đưa ra nhận định về mức độ biến đổi số ngày nắng nóng của từng phương án mô hình cho các thời kỳ cho các giai đoạn khác nhau của thế kỷ 21 so với thời kỳ cơ sở (1986-2005) theo kịch bản nồng độ khí nhà kính trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5. - Đã dự tính và đưa ra nhận định b...

 • 01050003922.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Sơn;  Advisor: Nguyễn, Đức Ngữ (2018)

 • Nông dân chiểm phần lớn dân số của nước ta 68,2% ( hơn 60 triệu người) đang là những người chủ đạo trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, là những ngành nghề chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu.Với truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, giai cấp nông dân đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là cư dân nông thôn. Tuy nhiên, trên địa bàn nông thôn so với thành thị, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân còn thấp trình độ dân trí hạn chế, ít được đào tạo và tiếp cận các phương tiện truyền thông dẫn tới những nhận thức chung và nhận thức về biến dổi khí hậu nói riêng gặp rất nhiều ...

 • 01050003920.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2018)

 • Bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững trong sử dụng tài nguyên nước hồ Suối Hai được xây dựng dựa trên các hợp phần: (1) Tài nguyên nước (Cấp nước, Nhu cầu sử dụng nước); (2) Tính bền vững về sức khỏe sinh thái (Áp lực do sử dụng nước, Chất lượng nước, Biến động sản lượng thủy sản); (3) Tính bền vững về hạ tầng (Khả năng cấp nước cho các lĩnh vực sử dụng nước, Tình trạng đường dẫn nước và cống nước, Xử lý nước thải); và (4) Tính bền vững về năng lực (Tài chính, Giáo dục, Đào tạo, Quản lý). Kết quả nghiên cứu cho thấy tính bền vững trong sử dụng tài nguyên nước hồ Suối Hai ở mức trung bình, trong đó tính bền vững về khía cạnh môi trường ở mức thấp liên quan đến nguồn thải từ hoạt động trồ...

 • 01050003919.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Lan;  Advisor: Nguyễn, Thị Hoàng Hà (2018)

 • Bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững của nghề miến dong Minh Hồng được xây dựng dựa trên 5 chiều cạnh (quá trình sản xuất; quản lý, tiêu thụ sản phẩm; kinh tế, xã hội và môi trường) và 40 tiêu chí. Các tiêu chí được lượng hóa theo thang đo 0 -1, trong đó giá trị 0 thể hiện mức kém bền vững và giá trị 1 thể hiện mức rất bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính bền vững về kinh tế của sản xuất miến dong Minh Hồng ở mức cao 0,87-1 thể hiện hiệu quả kinh tế của nghề này đem lại khá ổn định. Tuy nhiên, tính bền vững về xã hội và môi trường tương đối trung bình. Một số yếu tố tác động đến tính bền vững của nghề miến dong khu vực nghiên cứu bao gồm: liên kết giữa cơ sở sản xuất với nguồn ngu...

 • 01050003918.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hữu Huấn;  Advisor: Trần, Ngọc Anh (2017)

 • - Đã nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và rủi ro do lũ lụt trên thế giới và Việt Nam. Từ việc phân tích những nghiên cứu liên quan đã có thì trong nghiên cứu này thì luận văn đã nghiên cứu phương pháp đánh giá tổn thương và rủi ro do lũ lụt. - Luận văn đã nghiên cứu được các cơ sở, điều kiện sử dụng của bộ mô hình MIKE đó là mô hình thủy văn Mike Nam, mô hình thủy lực Mike 11; mô hình thủy động lực Mike 21 và mô phỏng ngập lụt bằng mô hình Mike 21 để xây dựng bản đồ ngập lụt; Đồng thời đã xây dựng được các bản đồ ngập lụt ứng với các kịch bản. - Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương được áp dung bằng phương pháp tính chỉ số dựa vào các tiêu chí như: Độ phơi bày, độ nhạy, khả năng...

 • 01050003896.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Tuấn Linh;  Advisor: Nguyễn, Đức Ngữ (2017)

 • Kết quả phân tích xu thế biến đổi của một số yếu tố khí tượng chính: nhiệt độ, lượng mưa và lượng bốc hơi trong thời kỳ 1980 – 2016 cho thấy: yếu tố nhiệt và lượng bốc hơi có xu thế biến đổi khá đồng nhất, đó là xu hướng tăng nhiệt độ trung bình và giảm tổng lượng bốc hơi năm ghi nhận được ở các trạm khí tượng: trạm An Khê, trạm Ayunpa và trạm Pleiku. Trong khi đó, yếu tố lượng mưa có diễn biến khác nhau ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đó là xu thế tăng lượng mưa TB năm tại trạm An Khê và xu thế giảm lượng mưa trung bình năm tại trạm Ayunpa và trạm Pleiku. Xu thế biến đổi của các yếu tố khí tượng nói trên là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến diễn biến khô h...

 • 01050003878.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Sỹ Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2018)

 • - Tổng quan các mô hình khảo sát biến động tài nguyên nước và lựa chọn mô hình Nam làm công cụ chính khảo sát các kịch bản biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải. Tiến hành hiệu chỉnh và kiểm định mô hình Nam với chỉ số Nash đạt trên 70%. - So sánh cùng một thời kỳ, với kịch bản RCP4.5 dòng chảy lớn hơn so với kịch bản RCP8.5, đặc biệt là từ giai đoạn 2046 – 2065 - Mùa lũ xảy ra muộn hơn so với thời kỳ nền trong cả hai kịch bản (bắt đầu từ tháng X đến tháng XII). Tổng lượng dòng chảy năm trên lưu vực sông có sự biến động không đồng đều qua 2 kịch bản - Dòng chảy mùa kiệt có xu thế giảm dần ở cả 2 kịch bản nhưng đối với kịch RCP4.5 thời kỳ 2080 – 2099 có...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 74