Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thu Thủy; Adolix Split & Merge PDF;  Advisor: Chu, Thành, người hướng dẫn (2010; Mon Dec 30 16:19:58 2013)

  • 74 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources