Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Do, Thi Quynh An;  Advisor: Tran, Phuong Lan; Chu, Thanh (2007)

  • 109 p. + CD ROM; Nghiên cứu và ứng dụng một vài mô hình toán học trong việc ra quyết định đầu tư ngắn hạn trong tài sản lưu động như: mô hình quyết định tồn quỹ tiền mặt, mô hình quyết định tồn kho và mô hình quyết định khoán phải thu hay chính sách bán chịu hàng hóa. Nghi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Business Administration -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007