Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyen, Huyen Chau;  Advisor: Hoang, Anh Tuan; Tran, Phuong Lan (2007)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nghiên cứu thị trường ứng dụng trong hoạt động ngân hàng; Điều tra nhu cầu thị trường về các khoản vay cá nhân, nhằm giúp các cán bộ quản lý của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đưa ra quyết định lựa chọn thị trường mục tiêu cho các sản phẩm dịch vụ tín dụng cá nhân mới; Đề xuất một số giải pháp cho các sản phẩm tín dụng hiện đại giúp cho Ngân hàng có thể áp dụng quy chuẩn vào việc nghiên cứu thị trường