Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Trần, Bảo Luân (2007; 2010-11-15; 2013-12-18)

  • Phần mở đầu -- Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị chiến lược -- Chương 2: Phân tích môi trường bên ngoài -- Chương 3: Phân tích môi trường bên trong -- Chương 4: Xây dựng và lựa chọn chiến lược -- Kết luận và kiến nghị; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh quốc tế -- Khoa Quản trị Kinh Doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Doan, Anh Tuan;  Advisor: Ha Nguyen, Super viors; Nguyen, Thi Phi Nga, Superviors (2007)

  • 103 p. + CD ROM; Luận văn này đề cập đến việc thực hành quản trị kiến thức (KM) tại trung tâm cung ứng dịch vụ (GDIS), một trong các dịch vụ của HP Services. KM được thừa nhận như một nguyên tắc quản lý phổ biến và để thực hiện thành công thì cần phải chú trọng đến cả 3 kh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Business Administration -- School of Business. Vietnam National university HaNoi, 2007

  • Thesis


  • Authors: Trần, Thu Hà;  Advisor: Hà, Nguyên; Vũ, Huy Thông (2007)

  • Trình bày sơ lược về lý thuyết hiệu suất, đưa ra khái niệm về hệ thống đánh giá hiệu quả và xu hướng phát triển của việc đánh giá hiệu suất công việc. Giới thiệu các kết quả từ nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu để giải quyết vấn đề bất cập hiện đang tồn tại trong hệ thống đánh giá nhân viên của Công ty tư vấn xây dựng điện 1. Đưa ra những kiến nghị với công ty về việc đánh giá hiệu suất công việc trong thời gian trước mắt và lâu dài, và đề xuất việc áp dụng sự đánh giá hiệu suất công việc cho các công ty ở Việt Nam