Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Năng Lực;  Advisor: Trần, Huy Phương (2018)

  • - Tổng hợp, tóm tắt lý thuyết về chiến lược, chiến lược marketing, các bước trong quy trình xây dựng chiến lược marketing và các công cụ cần sử dụng như phân tích SWOT, PEST, 5 force models… - Phân tích môi trường bên trong, bên ngoài, đánh giá hiện trạng của công ty Vnshop: Phân tích môi trường bên ngoài như môi trường vĩ mỗ, các đối thủ, thị trường và khách hàng. Qua đó lập các ma trận phân tich IFE, EFE, phân tích SWOT. - Đưa ra chiến lược marketing cho VNShop dựa trên các phân tích bên trên: Gồm định vị chiến lược, chiến lược mở rộng kênh nhằm tăng lượng khách hàng tiềm năng của công ty.