Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Bình (2007; 2010-11-17; 2013-12-01)

  • Phần mở đầu -- Chương 1: Tập đoàn kinh tế theo mô hình công ty mẹ - con và cơ chế quản trị tập đoàn -- Chương 2: Đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổng công ty bảo hiểm việt nam và định hướng phát triển của tập đoàn tài chính - bảo hiểm bảo việt -- Chương (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thu Thủy; Adolix Split & Merge PDF;  Advisor: Chu, Thành, người hướng dẫn (2010; Mon Dec 30 16:19:58 2013)

  • 74 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Hoàng Anh (2007; 2010-11-13; 2013-12-01)

  • Chương 1: Giới thiệu chung về tổng quan -- Chương 2: Cơ sở lý luận về lợi thế cạnh tranh -- Chương 3: Nghiên cứu thực trạng về công ty CEP.JSC -- Chương 4: Phân tích lợi thế cạnh tranh và yếu tố ảnh hưởng -- Chương 5: Các đề xuất về việc xây dựng chiến lượ (...); Electronic Resources