Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hải Hà;  Advisor: McAlvanah, Edward, người hướng dẫn; Tạ, Ngọc Cầu, người hướng dẫn (2010)

  • 64 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu lý thuyết chiến lược kinh doanh. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty Hyundai Vietnam, tìm ra giải pháp tối ưu nhất giúp Hyundai Vietnam áp dụng vào thực tế tại thị trường Việt Nam, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và trở thàn (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn (2010)

  • 98 p. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu và hệ thống lại những lý thuyết liên quan đến vấn đề động viên người lao động và làm nổi bật những phương pháp động viên có thể áp dụng được. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác động viên người lao động tại công ty Asiacontrol, những tồn t (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Trịnh, Trọng Thủy;  Advisor: Trịnh, Trọng Huy (2017)

  • Kết quả của luận văn là Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp và mô hình văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – VP Bank.