Quản trị rủi ro trong các dự án công nghệ thông tin của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33969Quản trị rủi ro trong các dự án công nghệ thông tin của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33969