Từ trường của vi cấu trúc từ với biến thiên từ trường lớn : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Từ trường của vi cấu trúc từ với biến thiên từ trường lớn : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano ( Chuyên ngành đào tạo thí điểm)