Thực hành quyền công tố đối với các tội xâm phạm sở hữu theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34257Thực hành quyền công tố đối với các tội xâm phạm sở hữu theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34257