Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34263
Title: Giáo trình ngân hàng thương mại
Authors: Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Kinh tế học tài chính;Giáo trình
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Thống kê
Series/Report no.: Xuất bản 3;
Abstract: Tổng quan về Ngân hàng thương mại -- Cấu trúc tài chính doanh nghiệp và vai trò của trung gian tài chính – Nguyên lý quản trị Ngân hàng thương mại…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34263
Language: vi
Format Extent: 727 tr.
Appears in Collections:300 - Khoa học xã hội

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : V_G0_46422(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 15.96 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 3.53 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 3.7 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(4).pdf
 • Description : 
 • Size : 4.1 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(5).pdf
 • Description : 
 • Size : 5.19 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(6).pdf
 • Description : 
 • Size : 6.93 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(7).pdf
 • Description : 
 • Size : 8.09 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(9).pdf
 • Description : 
 • Size : 8.09 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(10).pdf
 • Description : 
 • Size : 6.84 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(11).pdf
 • Description : 
 • Size : 3.14 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(12).pdf
 • Description : 
 • Size : 2.69 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_46422(8).pdf
 • Description : 
 • Size : 3.44 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.