Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34285
Title: Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí Tập 2
Authors: Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang Hậu
Keywords: Bài tập;Cơ học;Vật lý đại cương
Issue Date: 2001
Publisher: NXB Giáo dục
Description: 288 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34285
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên
500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : V_G0_14749(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 5.15 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_14749(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 5 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_14749(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 3.05 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_14749(4).pdf
 • Description : 
 • Size : 21.73 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.