Hoá học hữu cơ : Phần bài tập. Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường Đại học, Cao đẳng
Hoá học hữu cơ : Phần bài tập. Dùng cho sinh viên khoa Hoá các trường Đại học, Cao đẳng