Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34288
Title: Giáo trình lý thuyết lượng tử
Authors: Nguyễn, Văn Hiệu
Keywords: Giáo trình;Vật lý;Vật lý lượng tử
Issue Date: 2002
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày và phân tích thuyết của De Broglie về lưỡng tính sóng-hạt của các hạt vi mô
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34288
Language: vi
Format Extent: 64 p.
Appears in Collections:500 - Khoa học tự nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : V_G0_18397(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 8.49 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_18397(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 12.21 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_18397(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 4.77 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.