Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34301
Title: Tổ chức máy tính có cấu trúc
Authors: Tanenbaum, Andrew S.
Keywords: Máy tính;Mức logic số;Tổ chức hệ thống máy tính
Issue Date: 1999
Publisher: H: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 146 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34301
Appears in Collections:000 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : V_G0_23030(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 3.81 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_23030(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 3.08 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_23030(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 7.1 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_23030(4).pdf
 • Description : 
 • Size : 6.17 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_23030(6).pdf
 • Description : 
 • Size : 1.9 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : V_G0_23030(5).pdf
 • Description : 
 • Size : 1.53 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.