Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực giảng dạy của giáo viên trường Trung cấp Cảnh sát giao thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34450Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực giảng dạy của giáo viên trường Trung cấp Cảnh sát giao thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34450