Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34451
Title: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên trong kỳ thi hội giảng giảng viên tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20
Authors: Lê, Thị Mỹ Hà, người hướng dẫn
Trần, Ngọc Khiêm
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34451
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002104.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.