Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên trong kỳ thi hội giảng giảng viên tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34451Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên trong kỳ thi hội giảng giảng viên tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34451