Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34459
Title: Đánh giá ảnh hưởng của việc áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 đối với chất lượng đào tạo trường Cao đẳng sư phạm trung ương TP. Hồ Chí Minh: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương, người hướng dẫn
Đỗ, Duy Bảo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 82 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34459
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050001779_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.