Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chuyên ngành cảnh sát khu vực tại trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân 2 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34466Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chuyên ngành cảnh sát khu vực tại trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân 2 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34466