Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34466
Title: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chuyên ngành cảnh sát khu vực tại trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân 2 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20
Authors: Nguyễn, Đức Chính, người hướng dẫn
Lê, Hoàng Đức
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 108 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34466
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050001772_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.