Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34467
Title: Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 20
Authors: Hoàng Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn
Bùi, Ngọc Bảo
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 83 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34467
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050001771_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 933.52 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.