Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3448
Title: Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
Other Titles: Control of the abuse of dominant market position in the petroleum trading area
Authors: Nguyễn, Thị Ánh
Keywords: Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;Kinh doanh xăng dầu;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 96 tr.
Abstract: Luận văn góp phần làm rõ hơn các vấn đề lý luận pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam. Luận văn đưa ra những đánh giá về thực trạng pháp luật và hiệu quả áp dụng pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam hiện nay. Luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, xây dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, công bằng ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3448
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.pdf
  • Description : 
  • Size : 458.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.