Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34493
Title: Tác động của văn hóa đọc đến việc học tập môn ngữ văn của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp trường trung học phổ thông Tây Thụy Anh, Thái Thụy, Thái Bình) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục:60 14 01 20
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương , người hướng dẫn
Trần, Thị Minh Ngọc
Mr
Issue Date: 2014
Mon Dec 1 11:07:10 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34493
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003797_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.