Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34494
Title: Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Sư phạm : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60 14 01 02
I HC QUC GIA H� NI
Authors: Nguyễn, Công Khanh , người hướng dẫn
Nguyễn, Vinh Quang
dtic
Issue Date: 2014
Mon Dec 1 09:55:18 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 128 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34494
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003796_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.