Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34497
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy tại học viện kỹ thuật quân sự: Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Authors: Lê, Đức Ngọc
Lê, Vũ Trung
Manh Cuong
Issue Date: 2013
Mon Dec 1 09:48:56 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34497
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003793_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.