Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34501
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên năm thứ nhất”. (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục : 60 14 01 20
Authors: Lê, Đức Ngọc, người hướng dẫn
Đào, Thị Liên
Issue Date: 2014
Publisher: Viện đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục - Viện đảm bảo chất lượng giáo dục -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34501
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003364.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.