Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3462
Title: Quan chế thời Hậu Lê - Những nội dung cơ bản và giá trị kế thừa trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
Other Titles: Hau Le regime officials - the basic content and value inherit in the cause of building the rule of law Vietnam today
Authors: Vũ, Thị Hằng
Keywords: Quan chế;Thời Hậu Lê;Nhà nước pháp quyền;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 97 tr.
Abstract: Bằng các phương pháp nghiên cứu phổ biến của khoa học pháp lý và khoa học lịch sử như: Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thống kê tư liệu và phương pháp phán đoán khoa học; Phương pháp lịch đại và phương pháp luật học so sánh luận văn đã góp phần nhận diện đầy đủ hơn về chế độ quan lại thời Hậu Lê trên các phương diện: khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò và làm sáng tỏ chính sách, pháp luật của các triều đại Hậu Lê trong đào tạo, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ quan lại. Bên cạnh đó, luận văn cũng đã chỉ ra những yếu tố tích cực, tiến bộ mang ý nghĩa đương đại đối với quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trước yêu cầu tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện nay. Đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp thu, kế thừa các giá trị tiến bộ của chế độ quan lại thời Hậu Lê trong quá trình xây dựng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3462
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quan chế thời Hậu Lê.pdf
  • Description : 
  • Size : 422.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.