Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34650
Title: Nghiên cứu xây dựng chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước ven biển ở Việt Nam - Trường hợp tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Authors: Lê, Xuân Cảnh, người hướng dẫn
Võ, Thanh Sơn, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thanh Nhàn
Issue Date: 2014
Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Abstract: 127 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34650
Appears in Collections:CRES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050001663.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.