Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34651
Title: Nghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn La : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Lưu, Đức Hải, người hướng dẫn
Đỗ, Xuân Đức
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa sau đại học
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Sau Đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34651
Appears in Collections:CRES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003136.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.