Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34652
Title: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa lên các dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của hồ Tây, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Môi trường và phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Hoàng, Văn Thắng, người hướng dẫn
Vương, Thị Lệ Miền, 1990-
Issue Date: 2016
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Môi trường và phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34652
Appears in Collections:CRES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003135.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.