Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34653
Title: Dựa vào cộng đồng để thực hiện một số biện pháp bảo tồn vườn cò xã Đào Mỹ , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS.
Authors: Lê Diên Dực , người hướng dẫn
Trần, Thị Duyên
Issue Date: 2016
Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34653
Appears in Collections:CRES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003138.pdf
  • Description : 
  • Size : 66.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.