Screening and study on microorganisms degrading biopolymers in Vietnam : Luận văn ThS. Công nghệ sinh học: 60 42 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34655Screening and study on microorganisms degrading biopolymers in Vietnam : Luận văn ThS. Công nghệ sinh học: 60 42 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34655