Biodiversity and antibiotic activity of actinomycetes Isolated from Cat Ba Island, Vietnam = Đa dạng sinh học và hoạt tính kháng sinh của các chủng xạ khuẩn phân lập ở đảo Cát Bà, Việt Nam. Luận văn ThS. Công nghệ sinh học: 60 42 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34657Biodiversity and antibiotic activity of actinomycetes Isolated from Cat Ba Island, Vietnam = Đa dạng sinh học và hoạt tính kháng sinh của các chủng xạ khuẩn phân lập ở đảo Cát Bà, Việt Nam. Luận văn ThS. Công nghệ sinh học: 60 42 80

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34657