Nghiên cứu sàng lọc virút HIV, HBV, HCV, ở người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2013 - 2014 : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34658Nghiên cứu sàng lọc virút HIV, HBV, HCV, ở người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2013 - 2014 : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34658