Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34658
Title: Nghiên cứu sàng lọc virút HIV, HBV, HCV, ở người hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương năm 2013 - 2014 : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07
Authors: Bùi, Thị Việt Hà , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Dung
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34658
Appears in Collections:IMBT - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050002453.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.