A study on designing the Finance and Banking ESP reading syllabus for the second-year students of Food Industrial College at Viettri = Nghiên cứu thiết kế chương trình đọc hiểu tiếng Anh tài chính ngân hàng cho sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Công n

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34659A study on designing the Finance and Banking ESP reading syllabus for the second-year students of Food Industrial College at Viettri = Nghiên cứu thiết kế chương trình đọc hiểu tiếng Anh tài chính ngân hàng cho sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Công n

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34659