Study on methanotrophs and their some potential application aspects = nghiên cứu vi khuẩn ôxi hóa metan và tiềm năng ứng dụng. Luận văn ThS. Công nghệ sinh học: 60 42 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34662Study on methanotrophs and their some potential application aspects = nghiên cứu vi khuẩn ôxi hóa metan và tiềm năng ứng dụng. Luận văn ThS. Công nghệ sinh học: 60 42 02 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34662